Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. KLCK: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Gietijzerstraat 34, 3534 AV in Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 59251425.
 2. Opdrachtgever: iedere rechtspersoon, dan wel natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie KLCK een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: KLCK en de Opdrachtgever gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan KLCK zich jegens de Opdrachtgever verbindt tot het verlenen van Diensten.
 5. Diensten/Dienstverlening: de in het kader van de Overeenkomst door of namens KLCK te verlenen diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, het vervaardigen van een of meerdere Producties, het bedenken van creatieve concepten voor video’s, film en foto’s, het vormgeven van (reclame)campagnes en adviesverlening op het gebied van video’s, film en foto’s.
 6. Productie: iedere in het kader van de Overeenkomst door KLCK te vervaardigen en te leveren video, film of foto.
 7. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte van KLCK en iedere Overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door KLCK worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken, zoals middels de door de Opdrachtgever aanvaarde offerte van KLCK. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
 6. Indien KLCK niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn of dat KLCK in enige mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

ARTIKEL 3. | OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Iedere offerte van KLCK is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Een offerte van KLCK kan tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Opdrachtgever, nog door KLCK worden herroepen.
 2. Aan een offerte van KLCK die een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een offerte van KLCK die gebaseerd is op door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de Opdrachtgever de offerte van KLCK, op de eventueel daartoe door KLCK aangewezen wijze, heeft aanvaard. Indien de aanvaarding van de Opdrachtgever afwijkt van het aanbod in de offerte, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij KLCK anders aangeeft.

ARTIKEL 4. | ANNULERING EN VERPLAATSING DOOR DE OPDRACHTGEVER

 1. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst na totstandkoming daarvan annuleert, geldt de volgende annuleringsregeling:
  • In geval van annulering tot de 7e dag (exclusief) vóór de (eerste) draaidag, is de Opdrachtgever gehouden tot betaling naar evenredigheid van de tot de annulering eventueel reeds verleende Diensten en gemaakte kosten;
  • In geval van annulering vanaf de 7e dag (inclusief) vóór de (eerste) draaidag, is de Opdrachtgever 50% van de overeengekomen totaalprijs als annuleringskosten verschuldigd.

2. Indien de Opdrachtgever binnen zeven dagen vóór de (eerste) draaidag verzoekt om de uitvoering daarvan uit te stellen, is KLCK gerechtigd 50% van het totaal door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag alvast te facturen, tenzij zodanige vooruitbetaling reeds heeft plaatsgevonden. Voor elke volgende keer dat de Opdrachtgever om uitstel verzoekt, is KLCK gerechtigd daarvoor een onkostenvergoeding in rekening te brengen, welke 10% van de overeengekomen totaalprijs bedraagt.

ARTIKEL 5. | DERDEN 

 1. KLCK is gerechtigd de uitvoering van de Diensten geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden en aldus derden bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken. Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden dwingend in de weg staat, draagt KLCK geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door een doen of nalaten van derden die door KLCK bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van de door KLCK bij de Overeenkomst betrokken derden. Zij kunnen jegens de Opdrachtgever eveneens een beroep doen op het bepaalde in deze algemene voorwaarden, als ware zij in plaats van KLCK zelf partij bij de Overeenkomst.
 3. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet op de Overeenkomst van toepassing.

ARTIKEL 6. | VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

 1. De Opdrachtgever staat in voor de tijdige verstrekking aan KLCK van alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.
 2. Voorts dient de Opdrachtgever KLCK steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Opdrachtgever neemt alle redelijke, alsook de uitdrukkelijk overeengekomen maatregelen, om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren. De Opdrachtgever is bovendien gehouden KLCK zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming van de Overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien overeengekomen is dat medewerkers van of leidinggevenden binnen de organisatie van de Opdrachtgever, dan wel overige door de Opdrachtgever in te schakelen derden, bij de uitvoering van Overeenkomsten worden betrokken, staat de Opdrachtgever ervoor in dat deze personen tijdig ter beschikking van KLCK staan en dat zij alle medewerking verlenen teneinde een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken.
 4. Indien en voor zover de Diensten worden verleend op locatie van de Opdrachtgever of een andere door hem aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, staat de Opdrachtgever ervoor in dat KLCK de Overeenkomst tijdig kan uitvoeren, dat de plaats van uitvoering daarvoor geschikt is. Voorts dient KLCK in dat geval kosteloos gebruik te kunnen maken van alle aanwezige en in redelijkheid door hem gewenste zaken en voorzieningen. 
 5. Indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen als bedoeld in de bovenstaande leden van dit artikel, is KLCK, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de eventuele daardoor ontstane extra kosten en/of geleden schade aan de Opdrachtgever door te berekenen.

ARTIKEL 7. | TERMIJNEN

 1. Alle door KLCK vermelde uitvoerings- en leveringstermijnen waartoe hij zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden, zijn uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van KLCK treedt niet eerder in dan nadat de Opdrachtgever KLCK Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen KLCK de Overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Verzuim van KLCK biedt de Opdrachtgever recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 8. | KLACHTEN EN CORRECTIES

 1. Onverminderd hetgeen ter zake uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen, wordt de overeengekomen Productie naar eigen technisch en creatief inzicht van KLCK vervaardigd. 
 2. Een Productie is gebaseerd op de tussen Partijen op voorhand, bijvoorbeeld aan de hand van uitgewisselde ideeën en/of een vastgesteld script, overeengekomen specificaties. De Opdrachtgever maakt aanspraak op twee correctierondes, welke uitsluitend betrekking kunnen hebben op elementen die na de opname redelijkerwijs nog bewerkbaar zijn, zoals wat betreft de technische montage, doch uitsluitend voor zover niet bij voorbaat reeds uitdrukkelijk is overeengekomen dat deze bewerkbare elementen in de Productie aanwezig zouden zijn. Eventueel door de Opdrachtgever gewenste correcties in een Productie die buiten het bereik van de twee correctierondes vallen, zijn niet bij de overeengekomen prijs inbegrepen en worden, voor zover correcties mogelijk zijn, tegen een nader overeen te komen meerprijs uitgevoerd.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering van de Productie langs elektronische weg, op een door KLCK te bepalen, doch passende wijze, doorgaans middels WeTransfer of Frame.io. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de Productie. Voor verlies van de Productie aanvaardt KLCK geen enkele aansprakelijkheid.
 4. De Opdrachtgever dient bij de levering van (het concept van) de Productie binnen zeven dagen te onderzoeken of KLCK de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen c.q. de Opdrachtgever correcties op het concept wenst, en dient KLCK daarvan binnen deze termijn in kennis te stellen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat de Productie aan de Overeenkomst beantwoordt c.q. de Opdrachtgever de Productie heeft goedgekeurd. In dat geval wordt de Productie als definitief aangemerkt. Indien de Opdrachtgever niet tijdig klaagt c.q. niet tijdig een beroep doet op correctie van de Productie, vloeit er voor KLCK uit een dergelijke klacht c.q. een dergelijk verzoek van de Opdrachtgever, geen enkele verplichting voort.
 5. Afwijkingen tussen enerzijds de gerealiseerde definitieve Productie en anderzijds hetgeen uitdrukkelijk is overeengekomen, kunnen geen reden zijn voor afkeuring, compensatie, ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van de Productie hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. Evenwel wordt op verzoek van de Opdrachtgever en onder de daartoe gestelde voorwaarden, uitvoering gegeven aan de kosteloze correctierondes c.q., indien zulks redelijkerwijs van KLCK kan worden gevergd, correcties tegen een nader overeen te komen meerprijs.
 6. Ten aanzien van andere Dienstverlening dan de vervaardiging van een Productie, is de Opdrachtgever gehouden om een eventuele klacht omtrent de uitvoering van de Diensten door KLCK, onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van de door hem veronderstelde tekortkoming, aan KLCK mondeling kenbaar te maken en vervolgens binnen twee werkdagen, onder nauwkeurige opgave van de gronden waarop de klacht betrekking heeft, aan KLCK Schriftelijk te bevestigen.
 7. Klachten ten aanzien van de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum Schriftelijk en gemotiveerd bij KLCK zijn ingediend, bij gebreke waarvan het factuurbedrag als vaststaand wordt beschouwd.

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

 1. KLCK is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van KLCK onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor (tijdige) nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet mogelijk is.
 2. KLCK behoudt zich het recht voor om zich ook op overmacht te beroepen indien de aanleiding tot de overmachtsituatie intreedt nadat de prestatie geleverd had moeten zijn.
 3. Pas indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 4. Indien KLCK bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 5. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. KLCK is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst KLCK ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Opdrachtgever Schriftelijk door KLCK in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. 
 2. Indien de Opdrachtgever zijn onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd, alsook in geval waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is KLCK gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
 3. De Opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door KLCK op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De Opdrachtgever is verplicht de schade die KLCK ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden. 
 5. Indien KLCK de Overeenkomst ontbindt, zijn alle vorderingen op de Opdrachtgever terstond opeisbaar.

ARTIKEL 11. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 1. De offerte van KLCK vermeldt naast de prijs of eventuele bijkomende kosten, zoals reis- en verblijfkosten, kosten van te gebruiken apparatuur, licentiekosten betreffende muziek en/of stockbeelden, kosten van aanschaf van in te zetten materialen en kosten van inhuur van derden, aan de Opdrachtgever worden doorberekend. Indien en voor zover de prijs en/of bijkomende kosten op basis van nacalculatie zijn aangeboden, worden de daadwerkelijk gewerkte uren c.q. gemaakte kosten op basis van nacalculatie aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
 2. Alle door KLCK vermelde en door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders aangegeven.
 3. Behoudens voor zover ter zake reeds uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, is KLCK bevoegd volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling van de Opdrachtgever te vorderen. In geval het door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag meer dan € 5.000,- (excl. btw) bedraagt, hanteert KLCK standaard een aanbetalingsregeling, waarbij 50% van het totaalbedrag dient te worden voldaan voordat KLCK met de uitvoering van de Overeenkomst aanvangt.
 4. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, zijn onderneming wordt geliquideerd, enig beslag op zijn goederen is gelegd, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd of anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Opdrachtgever terstond opeisbaar.
 5. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de op de betreffende factuur vermelde termijn. KLCK hanteert een standaardbetalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken, zoals in geval van een aanbetaling.
 6. Betalingen dienen te geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening.
 7. KLCK is gerechtigd de aan de Opdrachtgever toekomende factuur/facturen uitsluitend per e-mail aan zijn beschikbaar te stellen.
 8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Opdrachtgever intreedt, is de Opdrachtgever over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 9. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. KLCK is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan KLCK kan worden toegerekend.
 2. Indien de Opdrachtgever ter uitvoering van de Overeenkomst aan KLCK video’s, afbeeldingen en/of andere content verstrekt die beschermd zijn krachtens de Auteurswet of enig ander intellectueel eigendomsrecht, staat de Opdrachtgever ervoor in dat geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij KLCK in en buiten rechte van alle gevolgen voortvloeiende uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie daarvan.
 3. KLCK is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en (imago)schade als gevolg van het gebruik van de Productie door of ten behoeve van de Opdrachtgever. KLCK is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 4 van dit artikel, jegens de Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van KLCK in de nakoming van de Dienstverlening. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, één en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van KLCK aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan KLCK toegerekend kunnen worden, en;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in dit lid.
 4. De aansprakelijkheid van KLCK is beperkt tot de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van KLCK betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van KLCK in geval van personen- of zaakschade nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het betreffende geval krachtens de afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van KLCK daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van KLCK dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 5. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens KLCK bedraagt één jaar.
 6. De Opdrachtgever vrijwaart KLCK van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien KLCK uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden KLCK zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is KLCK, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van KLCK en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 13. | INTELLECTUELE EIGENDOM/COPYRIGHT

 1. KLCK behoudt zich alle rechten en bevoegdheden van intellectuele eigendom voor die hem volgens de wet, zoals de Auteurswet, toekomen. Het eigendom van door KLCK geleverde Producties, maar ook van verstrekte ideeën, beelden, concepten, voorstellen, scripts etc. blijft bij KLCK rusten. Deze goederen mogen door de Opdrachtgever uitsluitend worden gebruikt voor de door Partijen bij het aangaan van de Overeenkomst beoogde gebruiksdoeleinden en aldus niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd, bewerkt of doorgegeven aan derden, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van KLCK. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om delen van een geleverde Productie te gebruiken als onderdeel van een andere productie.
 2. Indien de Opdrachtgever volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot gebruik van de definitieve Productie voor de doeleinden zoals in de Overeenkomst voorzien. Indien over deze doeleinden geen afspraken zijn gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van de Productie, waarvoor op het moment van het aangaan van de Overeenkomst plannen bestonden. Deze plannen dienen aantoonbaar vóór het sluiten van de Overeenkomst aan KLCK bekend te zijn gemaakt. Ter beschikkingstelling en overdracht aan de Opdrachtgever van rechten op andere goederen dan de definitieve Productie, waaronder “het ruwe materiaal”, is niet mogelijk, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Partijen kunnen naderhand Schriftelijk overeenkomen dat de Opdrachtgever rechten van intellectuele eigendom op de geleverde Productie afkoopt. Middels een licentievergoeding ofwel royalty fee kan een afgesproken gebruiksvorm worden vastgelegd teneinde het voor de Opdrachtgever mogelijk te maken om gebruik daarvan buiten de gebruiksdoeleinden als bedoeld in het vorige lid, mogelijk te maken.
 4. In geval van een inbreuk op het bepaalde in dit artikel, maakt KLCK aanspraak op een vergoeding ter hoogte van ten minste driemaal de door KLCK gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, onverminderd het recht van KLCK op vergoeding van overige geleden schade, waaronder mede begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade, alsook alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
 5. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, behoort niet tot de Dienstverlening het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten en auteursrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever. 
 6. Tenzij dit redelijkerwijs niet van de Opdrachtgever kan worden gevergd, is KLCK te allen tijde gerechtigd om zijn naam op de Productie te vermelden dan wel te laten verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het Opdrachtgever niet toegestaan om de Productie zonder vermelding van deze naam te gebruiken. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde maakt KLCK aanspraak op een vergoeding ter hoogte van 100% van de door KLCK gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, onverminderd het recht van KLCK op vergoeding van overige geleden schade, waaronder mede begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade, alsook alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

ARTIKEL 14. | PERSOONLIJKHEIDSRECHTEN

 1. De Opdrachtgever neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Productie te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van KLCK in acht, e.e.a. zoals bepaald in artikel 25 lid 1 sub c en d van de Auteurswet.
 2. Bij niet-nakoming van het bepaalde in lid 1 maakt KLCK aanspraak op een vergoeding ter hoogte van 100% van de door KLCK gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, onverminderd het recht van KLCK op vergoeding van overige geleden schade, waaronder mede begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade, alsook alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

ARTIKEL 15. | RECHTEN VAN DERDEN

KLCK laat eenieder die geportretteerd wordt in een Productie, een quitclaim ondertekenen voor gebruik van de portretrechten voor de doeleinden als bedoeld in artikel 13.2. Voor gebruik van de Productie voor andere doeleinden, is de Opdrachtgever, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van KLCK verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van de geportretteerden. De Opdrachtgever vrijwaart KLCK van alle aanspraken van derden ter zake.

ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN

 1. KLCK is te allen tijde gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen.
 2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen de Opdrachtgever en KLCK is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. 
 4. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van KLCK wordt aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.
 5. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.
a
a

Apparently we had reached a great height in the atmosphere, for the sky was a dead black, and the stars had ceased.

fb. tw. ig.